Menu
 
 
 
Strona główna | Kurs pedagogiczny
 

Kurs pedagogiczny

Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych cyklicznie organizuje Kurs Pedagogiczny przygotowujący do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela.

 

Kurs rozpoczyna się w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016. Ukończenie przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz uzyskanie dyplomu potwierdzającego przygotowanie merytoryczne (zgodnie z opisem efektów kształcenia dla realizowanego kierunku studiów) daje uprawnienia pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Zgodnie z treścią Rozporządzenia „kształcenie na studiach pierwszego stopnia obejmuje wyłącznie przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych, a na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich – do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek” (dział II, pkt. I). Kurs Pedagogiczny trwa trzy semestry. W ramach kursu realizowane są następujące przedmioty: pedagogika ogólna, psychologia procesów poznawczych, filozofia - wspomaganie samorozumienia nauczyciela, psychologia rozwoju człowieka, podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej, dydaktyka ogólna, metodyka nauczania przedmiotowego, emisja głosu, wspomaganie indywidualnego rozwoju ucznia – metodyka pracy, radzenie sobie w sytuacjach trudnych w szkole, autoprezentacja i wystąpienia publiczne z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych, elementy prawa oświatowego i prawa autorskiego, projektowanie zajęć dydaktycznych, praktyka pedagogiczna.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. po zakończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela absolwent:

1) posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się;

2) posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu;

3) posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów;

4) wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów;

5) umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej,

6) jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces;

7) charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności;

8) jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych)wynikających z roli nauczyciela.

 

Szczegółowych informacji o Kursie Pedagogicznym udzielają: mgr Ewa Bogus (ewa.bogus@pwr.wroc.pl) i dr Emilia Mazurek (emilia.mazurek@pwr.wroc.pl).

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty