Strona główna | Projekt Innowacyjna Uczelnia-Innowacyjny Nauczyciel
 

Loga: z lewej strony Fundusze Europejskie - Wiedza, Edukacja, Rozwój; z prawej strony Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny 

Innowacyjna Uczelnia – Innowacyjny Nauczyciel
powr.03.04.00-00-d152/16-00

 

KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU

 


Jednym z kluczowych elementów w rozwoju współczesnego szkolnictwa wyższego jest doskonalenie umiejętności dydaktycznych kadry akademickiej. W tym kontekście projekt „Innowacyjna Uczelnia – Innowacyjny Nauczyciel” wychodzi naprzeciw wyzwaniom pojawiającym się w procesie nauczania na poziomie wyższym. Głównym beneficjentem projektu jest kadra dydaktyczna Politechniki Wrocławskiej, do której skierowana jest oferta programów szkoleniowych z zakresu innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, prowadzenia dydaktyki w języku obcym oraz zarządzania informacją. Szkolenia te będą realizowane przez jednostki naukowo-dydaktyczne Politechniki Wrocławskiej, jak również przez podmioty zewnętrzne krajowe i zagraniczne (por. Oferta szkoleń w ramach projektu). W opracowanych założeniach projekt nawiązuje bezpośrednio do realizacji celów zawartych w Strategii Rozwoju Politechniki Wrocławskiej, tj. podnoszenie kwalifikacji kadry akademickiej poprzez różnorodne formy doskonalenia zawodowego, a tym samym wypełnia cel szczegółowy POWER: wspieranie zmian organizacyjnych i podnoszenie kompetencji kadry w systemie szkolnictwa wyższego.  

Jednostki Politechniki Wrocławskiej bezpośrednio realizujące projekt: Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych (SNHiS), Studium Języków Obcych (SJO), Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (WCSS), Dział E-learningu.

Projekt wdrożeniowy „Innowacyjna Uczelnia – Innowacyjny Nauczyciel” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4.: Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Budżet projektu opiewa na kwotę 964 008,75PLN, w tym kwota dofinansowania z EFS wynosi 812 466,57PLN. Okres realizacji projektu: 1.10.2017-30.09.2019.

Dane kontaktowe:

  • Kierownik projektu (Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr)
Tomasz Stępień (tomasz.stepien@pwr.edu.pl)
  • Specjalista ds. realizacji projektu

Monika Skawińska (monika.skawinska@pwr.edu.pl)
Biuro projektu: bud. C-7, pok. 1002, tel. +71 320 30 57, +71 320 34 64


  • Studium Języków Obcych PWr
Irina Modrzycka (irina.modrzycka@pwr.edu.pl)
Łukasz Mally (lukasz.mally@pwr.edu.pl)

  • Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe PWr
Mateusz Tykierko (Mateusz.Tykierko@pwr.edu.pl)

  • Dział E-learningu PWr
Marcin Głowacki (marcin.glowacki@pwr.edu.pl)
Jarosław Krysiak (jaroslaw.krysiak@pwr.edu.pl)

 
 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty