Strona główna | Projekt "AWK - nowe oblicze szkoły jako LOWE" | Trzeci nabór uzupełniający grantobiorców
 

Loga: z lewej strony Fundusze Europejskie - Wiedza, Edukacja, Rozwój; z prawej strony Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny 

Akademia wiedzy koniecznej (awk) - nowe oblicze szkoły
jako lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji (lowe)

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY GRANTOBIORCÓW

 

W związku z rozpoczęciem trzeciego naboru uzupełniającego organów prowadzących szkoły (chcące utworzyć Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla osób dorosłych) zapraszamy do udziału w konkursie grantowym w ramach projektu „Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji” realizowanego przez Politechnikę Wrocławską we współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „Carpe Diem”.

 

Do konkursu mogą przystąpić organy prowadzące szkoły. Celem projektu jest uruchomienie w różnego typu szkołach Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE), które w ramach projektu oferować będą zajęcia edukacyjne dla osób dorosłych zgodnie z Modelem AWK – nowe oblicze szkoły jako LOWE. Na uruchomienie i funkcjonowanie LOWE przewidziane są granty finansowe dla szkół do wysokości 200 000 zł.

 

Korzyści dla szkoły wynikające z udziału w projekcie:

  • pozyskanie grantu na utworzenie i funkcjonowanie LOWE w szkole,
  • rozszerzenie oferty szkoły o zajęcia edukacyjne dla dorosłych,
  • wspieranie w rozwoju dorosłych – szczególnie słabiej wykształconych, oddalonych od rynku pracy,
  • rozwój kadry poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i innych formach wsparcia zapewnionych przez Grantodawcę,
  • wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt i materiały potrzebne do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dorosłych,
  • poszerzenie współpracy szkoły z lokalnymi instytucjami, przedsiębiorcami, społecznością lokalną, itp.,
  • wzmocnienie potencjału szkoły,
  • wzmocnienie pozycji szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim,
  • budowanie wizerunku szkoły jako animatora działań edukacyjnych nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dorosłych.

Projekt realizowany jest  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału osób dorosłych w edukacji poprzez uruchomienie w 20 szkołach Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE). Ich oferta edukacyjna ma przyczynić się do aktywizacji osób dorosłych oraz rozwoju ich kompetencji przydatnych na rynku pracy (tj. kompetencji kluczowych) m.in. poprzez realizację wybranych programów szkoleń zawartych w Modelu AWK - nowe oblicze szkoły jako LOWE.
 

Dane kontaktowe:

 

Lider: Politechnika Wrocławska - Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych

Budynek C7, X piętro, pokój 1018, Plac Grunwaldzki 11, 50-378 Wrocław

tel. 71 320 25 63, 71 320 34 64 (w godz. 7:30 - 15:30)

e-mail: sekretariat.snhis@pwr.edu.pl

 

Partner: Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Carpe Diem”

ul. Długa 33, 58-100 Świdnica,

tel. 74 662 32 11

e-mail: sao.carpe.diem@op.pl

 

 

Termin składania wniosków upływa  w dniu 08 WRZEŚNIA 2017 r.

POBIERZ DOKUMENTY:

Regulamin wraz z załącznikami


Umowa wraz z załącznikami

  

Wniosek aplikacyjny + wersja uproszczona (wersja edytowalna)

 

„Wniosek aplikacyjny - wersja uproszczona” został dodany jako załącznik do Regulaminu konkursu w trakcie naboru wniosków w konkursie.


Wypełnione, opieczętowane i podpisane przez uprawnioną osobę wnioski aplikacyjne prosimy wysyłać na adres Lidera projektu: Politechnika Wrocławska, Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych, Budynek C7, X piętro, pokój 1018, Plac Grunwaldzki 11, 50-378 Wrocław.

Do wniosku aplikacyjnego prosimy dołączyć następujące dokumenty (dot. pkt. A14 we wniosku aplikacyjnym):

1. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania organu prowadzącego szkołę o posiadaniu zasobów technicznych i finansowych umożliwiających prawidłową realizację projektu,
2. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania organu prowadzącego szkołę o nieubieganiu się wnioskodawcy o inny grant w ramach konkursu na przygotowanie i uruchomienie LOWE,
3. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania organu prowadzącego szkołę potwierdzające, że wnioskodawca nie otrzymał dofinansowania na realizację innego projektu dotyczącego tych samych działań bądź grupy docelowej,
4. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania organu prowadzącego szkołę potwierdzające, że wnioskodawca nie jest w stanie upadłości, nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne lub likwidacyjne,
5. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania organu prowadzącego szkołę o zapewnieniu przez wnioskodawcę finansowania działalności utworzonego ośrodka LOWE przez organ prowadzący w okresie 1 roku (tj. 12 miesięcy) po zakończeniu projektu.
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty