Strona główna | Projekt "AWK - nowe oblicze szkoły jako LOWE"
 

Loga: z lewej strony Fundusze Europejskie - Wiedza, Edukacja, Rozwój; z prawej strony Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny 

Akademia wiedzy koniecznej (awk) - nowe oblicze szkoły
jako lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji (lowe)

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet projektu wynosi 4 981 542,40 zł , w tym dofinansowanie ze środków UE: 4 198 443,93 zł.

Projekt realizowany jest  w okresie 01.2017-06.2018 przez konsorcjum:
 • Politechnika Wrocławska – Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Carpe Diem”.


Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału osób dorosłych w edukacji poprzez uruchomienie w 20 szkołach Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (zgodnie z opracowanym w ramach projektu Modelem "Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako LOWE"). Wspólnie ze szkołami podejmiemy działania na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych w zakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy kompetencji kluczowych, jak również rozwoju metod i narzędzi pracy nauczycieli z osobami dorosłymi.
 
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
 • Wdrożenie opracowanego w projekcie Modelu "AWK-szkoła jako LOWE " w 20 szkołach na terenie całego kraju.
 • Wykorzystanie zasobów i możliwości szkół do pobudzania lokalnej społeczności i koordynowania różnych form edukacji pozaformalnej.
 • Rozwój kompetencji przydatnych na rynku pracy (w tym kompetencji kluczowych) 720 uczestników.


Grupę odbiorców oferty Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji stanowią osoby dorosłe z następujących grup:
 • rodzice lub opiekunowie dzieci realizujących obowiązek szkolny;
 • osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych;
 • osoby dorosłe mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne zdobyte w zeszłym wieku);
 • osoby dorosłe związane z rolnictwem;
 • osoby dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne;
 • osoby dorosłe podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny;
 • osoby dorosłe w wieku 45+.


Korzyści dla szkoły wynikające z udziału w projekcie:
 • pozyskanie grantu na utworzenie i funkcjonowanie LOWE w szkole,
 • rozszerzenie oferty szkoły o zajęcia edukacyjne dla dorosłych,
 • wspieranie w rozwoju dorosłych – szczególnie słabiej wykształconych, oddalonych od rynku pracy,
 • rozwój kadry poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i innych formach wsparcia zapewnionych przez Grantodawcę,
 • wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt i materiały potrzebne do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dorosłych,
 • poszerzenie współpracy szkoły z lokalnymi instytucjami, przedsiębiorcami, społecznością lokalną, itp.,
 • wzmocnienie potencjału szkoły,
 • wzmocnienie pozycji szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim,
 • budowanie wizerunku szkoły jako animatora działań edukacyjnych nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dorosłych.

Dane kontaktowe:

 

Lider: Politechnika Wrocławska - Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych

Budynek C7, X piętro, pokój 1018, Plac Grunwaldzki 11, 50-378 Wrocław

tel. 71 320 25 63, 71 320 34 64

Biuro jest czynne w godz. 7:30 - 15:30

 

Partner: Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Carpe Diem”, ul. Długa 33, 58-100 Świdnica,

tel. 74 662 32 11, e-mail: sao.carpe.diem@op.pl

 


 
 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty