Strona główna | Zespół Filozofii i Socjologii Wiedzy | dr Monika Małek-Orłowska
 

  
dr Monika Małek-Orłowska

 

 • Członek Zespołu Filozofii i Socjologii Wiedzy Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr
 • AdiunktO sobie:


doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (2010) po ukończeniu studiów magisterskich w tym zakresie (2003), magister prawa (1998), absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, adiunkt w Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Obszary poszukiwań badawczych: etyka nowych technologii, etyka stosowana, filozofia moralności, filozofia umysłu. Zainteresowania: sztuka współczesna, literatura kryminalna, wycieczki rowerowe.

 

Aktualne badania i udział w projektach:

 • Projekt „Młoda Kadra 2015 Plus”. Wzmocnienie oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej w zakresie ogólnouczelnianych przedmiotów wybieralnych oraz wdrożenie nowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • Projekt „Nowa jakość kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej”, którego jednym z celów jest uruchomienie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w języku angielskim „Mechanical Engineering and Automatization”.

 

Dydaktyka:

Kursy w języku polskim:

 • Filozofia, Wstęp do filozofii
 • Etyka nowych technologii
 • Etyka środowiskowa
 • Etyczne dylematy współczesności


Kursy w języku angielskim:

 • Introduction to Philosophy
 • Ethics of New Technologies
 • Ethics in Engineering
 • Ethics of Research and Didactics.

Działalność organizacyjna:

 

 • Członek Kolegium Wydawniczego serii Prac Naukowych Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej Człowiek – Myśl – Rzeczywistość.
 • Organizacja konferencji: Granice Nauki. Spory o realizm (25-26 kwietnia 2013), http://www.granice-nauki.pl/
   Wiedza, Technologia, Przyszłość (16 listopada 2010).
 • Wykłady w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (2011, 2012, 2013).
 • Członek Komisji Inżynierii Biomedycznej Oddziału PAN we Wrocławiu.
 • Laureatka Nagrody Rektora PWr za wyróżniający wkład w działalność uczelni (2010, 2011, 2012)

 

Wybrane publikacje naukowe:

 

 • Małek, M., Wpływ neurotechnologii na zmianę perspektywy poznawczej w etyce, „Lectiones et Acroases Philosophicae” VI (1), 147-165.
 • Małek, M., Problem udoskonalania człowieka w świetle osiągnięć nauk medycznych i technicznych, „Studia Philosophica Wratislaviensia” vol. VII, fasc. 4, 149-160.
 • Małek, M., Upgrading or Restoring? Developments of biomedical engineering in philsophical perspective, Lecture Notes of the ICB Seminars, vol. 86, "Current trends in development of implantable tissue structures".
 • Małek, M., Doskonałe normy etyczne i ułomny człowiek? O etycznej ocenie zastosowania nowych technologii medycznych, w: Człowiek wobec wyzwań rozwoju technologicznego / pod red. nauk. Jerzego Machnacza, Moniki Małek, Krzysztofa Serafina. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011. s. 195-207.
 • Małek, M., Freedom: Its Meaning and Scope in the Modern Technology-Orientated Culture, an Ethical Perspective , Central-European ethos or local traditions : freedom, responsibility / ed. by Milan Jozek [i in.]. Boskovice : ALBERT, 2011. s. 129-138.
 • Małek, M., Realizm i antyrealizm w etyce, w:  Realizm wobec wyzwań antyrealizmu. Multidiscyplinarny przegląd stanowisk,/ pod red. nauk. Marka Sikory. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011, s. 151-166.
 • Małek, M.,  Ethical Aspects of New Technologies: Equality and Justice, Central-European ethos or local traditions : equality, justice / ed. by Jarmila Jurová [i in.]. Boskovice : ALBERT, 2010. s. 34-42.
 • Małek, M., Liberalizm etyczny Johna Stuarta Milla: współczesne ujęcia u Johna Graya i Petera Singera, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010 (Nagroda Fundacja Nauki Polskiej w konkursie Monografie)
 • Woleński J., Hartman J.,  Wiedza o etyce, Wyd. Szkolne PWN, Bielsko-Biała 2008 (tłumaczenia fragmentów tekstów źródłowych).
 • Małek, M.,  Wzorzec osobowy bodhisattwy jako ideał etyczny, w: (red.) A.Joniak-Luthi, Nie tylko Europa: wybór materiałów z I Ogólnopolskiej Konferencji Orientalistów w Ciążeniu nad Wartą, Wyd. UAM, Poznań 2005.
 • Małek, M., Zniewolony homo sapiens czy uwolniony homo transcendens, „Przegląd Polityczny” 2004, nr 67/68 (recenzja).

Książki:
 • Małek M., Liberalizm etyczny Johna Stuarta Milla. Współczesne ujęcia u Johna Graya i Petera Singera.Wrocław 2010. Seria „Monografie”, nagroda w ramach konkursu Fundacji Nauki Polskiej.


 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty