Strona główna | Zespół Politologii i Komunikacji Społecznej | dr hab. Zdzisław Ilski
 


 
dr hab. Zdzisław Ilski

 

 • Kierownik Zespołu Politologii i Komunikacji Społecznej Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr
 • Adiunkt
O sobie
:


doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze obejmują historię polityczną, myśl polityczną, funkcjonowanie państw i systemów politycznych, dzieje i aktualną praktykę partii i ruchów politycznych, oddziaływanie prasy i innych środków masowego przekazu, stosunki międzynarodowe

 

Aktualne badania i udział w projektach:

 

 • w latach 2011 – 2013 był kierownikiem własnego projektu habilitacyjnego pt. Formuła wyborcza u progu niepodległej Polski (do 1922 r.)
 • obecnie prowadzi badania nad katowicką „Gazetą Ludową” oraz nad funkcjonowaniem Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych

 

Dydaktyka:

 

 • Politologia;
 • Współczesna myśl polityczna i społeczna;
 • Socjologia organizacji i kierowania.
   

Działalność organizacyjna:

 

 • prowadził i prowadzi wykłady w ramach kolejnych edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
 

Wykaz najważniejszych publikacji:

Książki:

 • Z. Ilski, Jakub Bojko (1857 – 1943) biografia polityczna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • Z. Ilski, Formuła wyborcza u progu niepodległej Polski (do 1922 r.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

Ważniejsze artykuły:

 • Z. Ilski, Nowe wątki w sporze o realia „Klątwy” Stanisława Wyspiańskiego [w:] Ruch ludowy – państwo – społeczeństwo. W stulecie ruchu ludowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995, s. 23 – 36.
 • Z. Ilski, Główne kierunki oddziaływania na chłopów księdza Henryka Otowskiego (1823 – 1904), Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego, nr 31 Warszawa 2000, s. 23 – 37.
 • Z. Ilski, Zarys politycznej treści tygodnika „Chłop Polski” 1927 – 1929, [w:] „Questions”, pod red. naukową Teresy Grabińskiej i Mirosława Zabierowskiego, Vol. 1, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002, s. 57 -76.
 • Z. Ilski, Początki Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych [w:] Gospodarka – polityka – ludzie, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 79 – 106.
 • Z. Ilski, Znaczenie większościowej ordynacji wyborczej z jednomandatowymi okręgami wyborczymi dla pogłębienia demokracji politycznej w Polsce [w:] Jak wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu ? System większościowy czy proporcjonalny ?, pod red. naukową  Izabeli Rycerskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i  Administracji im. Prof. Edwarda lipińskiego w Kielcach, Kielce 2004, s. 141 – 149.
 • Z. Ilski, Prasa Narodowej Demokracji na Górnym Śląsku wobec reformy ordynacji wyborczej do sejmu pruskiego (do 1918) [w:] Prasa Narodowej Demokracji 1886 – 1939, pod red. naukową Anety Dawidowicz i Ewy Maj, Lublin 2010, s. 415 – 433.
 • Z. Ilski, Wizja demokracji pełnej w myśli politycznej Rafaela Caldery (1916 – 2009), Świdnickie Studia Teologiczne, Świdnica 2011, s. 121 – 141.
 • Z. Ilski, Projekty reformy prawa wyborczego powstałe w „kręgu księdza Stanisława Stojałowskiego” [w:] W kręgu historii i tradycji, red. naukowa Janusz Gmitruk, Arkadiusz Indraszczyk, Warszawa 2012, s. 23 – 36.
 • Z. Ilski, PPS zaboru pruskiego na Górnym Śląsku wobec reformy ordynacji wyborczej do sejmu pruskiego w Berlinie w czasie współdziałania z SPD (1906 – 1912), Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Wrocław 2012, s. 55 – 79.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty