Strona główna | Zespół Politologii i Komunikacji Społecznej | dr Berenika Kaczmarek-Templin
 


 
dr Berenika Kaczmarek-Templin

 

 • Członek Zespołu Politologii i Komunikacji Społecznej Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr
 • AdiunktO sobie:


W swoich badaniach naukowych zajmuję się przede wszystkim prawnymi możliwościami wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu cywilnym oraz zagadnieniami postępowania dowodowego. Jestem także praktykiem – od kilku lat prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką.

 

Aktualne badania i udział w projektach:

 • Od 2012 Członek zespołu ekspertów Ministra Sprawiedliwości ds. Elektronicznego Biura Podawczego
 • Od 2011 Członek zespołu ekspertów Ministra Sprawiedliwości do przygotowania założeń projektów aktów prawnych dotyczących elektronicznego postępowania sądowego w sprawach cywilnych
 • Od 2009 Członek działającego przy Ministrze Sprawiedliwości zespołu ds. informatyzacji postępowań sądowych
 • 2009-­-2011 Członek Powołanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego zespołu problemowego ds. dokumentu i formy dokumentowej
 • 2008-­-2010 Członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego utworzonego ds. elektronicznego postępowania upominawczego

 

Dydaktyka:

 

 • Własność intelektualna i prawo autorskie
 • Technologia informacyjna
 • Obsługa publicznych baz danych
 • Postępowanie cywilne
 • Organizacja wymiaru sprawiedliwości


Działalność organizacyjna:


 • Współpracownik Centrum Badania Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
 • Udział w wielu konferencjach naukowych
 • Udział w projekcie „Opracowanie modelowego rozwiązania zastosowania dokumentu elektronicznego w sądach powszechnych z uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych” koordynowanym
  przez Ministerstwo Sprawiedliwości


Nagrody i osiągnięcia:


 • Stypendium naukowe Ernst Arndt Moritz Universität in Greifswald
 • Staż w niemieckiej kancelarii adwokackiej Hardtke, Svensson & Partner w Greifswaldzie (2006-2007)
 • Ukończenie Deutsch-polnische Rechtsschule (Humboldt Universität zu Berlin)
 • II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie pt. „Prawo a nowe technologie” na najlepsze studium z zakresu prawa nowych technologii, ogłoszonym w 2007r., za artykuł pt. „Nowe technologie, nowe możliwości – nowoczesne formy komunikowania się sądu i stron procesu cywilnego, a także sądów miedzy sobą – uwagi na tle aktualnych przepisów”
 • dwukrotnie II miejsce w kategorii najlepszy doktorant WPAiE UWr (2007 i 2008)
 • Staż w Sądzie Rejonowym Berlin Köpenick (2004)
 • Wyróżnienia Dziekana WPAiE UWr za osiągnięcia naukowe na wszystkich latach studiów doktoranckich
 • 07.2004r. udział w seminarium tandemowym na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, przedstawienie referatu pt. „Zivilrechtlicher Ersatz Immaterieler Schaden” („Odszkodowania za szkody niematerialne”)
 • I miejsce w konkursie na najlepszą pracę pisemną „Prawa Dziecka i ich ochrona w Polsce”, za artykuł pt. Prawa dziecka poczętego i ich ochrona w Polsce
 • Absolwentka XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu (klasa matematyczno---fizyczna z rozszerzonym j. angielskim)


Wykaz najważniejszych publikacji:

 • Książki:

  1.    B. Kaczmarek-Templin, Dowód z dokumentu elektronicznego w procesie cywilnym, Warszawa 2012
  2.    B. Kaczmarek-Templin [w:] E. Rudkowska-Ząbczyk, Ł. Błaszczak, K. Markiewicz (red.), R. Flejszar, A. Góra-Błaszczykowska, A. Harast, M. Jaślikowski, B. Kaczmarek-Templin, P. Rylski, K. Zawiślak, T. Zawiślak, T. Zembrzuski, Dowody w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010
  3.    B. Kaczmarek-Templin [w:] J. Gołaczyński (red.), D. Adamski, Ł. Goździaszek, B. Kaczmarek-Templin, S. Kotecka, M. Kutyłowski, W. Łukowski, B. Pękalski, D. Szostek, Elektroniczne postępowanie upominawcze. Komentarz, Warszawa 2010
  4.    B. Kaczmarek [w:] J. Gołaczyński (red.), Ł. Goździaszek, D. Góra, A. Jaroszek, B. Kaczmarek, S. Kotecka, P. Pęcherzewski, D. Sielicki, P. Skórniak, D. Szostek, A.
  5.    Waloszczyk, A. Zalesińska, A. Zawiślańska, Informatyzacja postępowania sądowego w prawie polskim i prawie wybranych państw, Warszawa 2009


 • Artykuły i rozdziały w książkach zbiorowych:

  1.    B. Kaczmarek-Templin, O perspektywie nowego dokumentu w świetle projektowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego, Prawo Mediów Elektronicznych 2011, nr 1, s. 18-20
  2.    B. Kaczmarek-Templin, Kilka uwag o elektronicznej postaci umowy o arbitraż w kontekście przepisów regulujących formę zapisu na sąd polubowny, Arbitraż i Mediacja 2010, nr 3, s. 17-29
  3.    B. Kaczmarek-Templin, Ł. Goździaszek, Mechanizm rozpoznawania sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym – polemika, Monitor Prawniczy 2010, nr 16, s. 896-902
  4.    B. Kaczmarek [w:] Postępowanie cywilne. Pytania i odpowiedzi, E. Marszałkowska-Krześ (red.),Warszawa 2010
  5.    B. Kaczmarek, J. Gołaczyński, Sprawy o zniesienie wspólności roszczenia o ustanowienie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, Rejent 2009, nr 11, s. 9-17
  6.    B. Kaczmarek, Małoletni świadek w procesie cywilnym – zagadnienia wybrane, Przegląd Prawa i Administracji 2009, nr LXXXI, s. 49-65
  7.    B. Kaczmarek, Utopia czy realna możliwość? Przeszkody na drodze do sporządzenia aktu notarialnego w formie elektronicznej, Rejent 2009, nr 3, s. 37-51
  8.    B. Kaczmarek [w:] Postępowanie cywilne. Kazusy, E. Marszałkowska-Krześ (red.), Warszawa 2009
  9.    B. Kaczmarek, Europejski Tytuł Egzekucyjny dla aktu notarialnego, Rejent 2008, nr 11, s. 52-70
  10.    B. Kaczmarek, Arbitraż w Japonii – zarys problematyki, Arbitraż i Mediacja 2/2008, s. 95-104
  11.    B. Kaczmarek, Nowe technologie, nowe możliwości – nowoczesne formy komunikowania się sądu i stron procesu cywilnego, a także sądów miedzy sobą – uwagi na tle aktualnych przepisów Monitor Prawniczy, Prawo Mediów Elektronicznych nr 16/2008, s. 39-43
  12.    B. Kaczmarek, Moc dowodowa dokumentu elektronicznego w postępowaniu cywilnym – polemika, Monitor Prawniczy 5/2008, s. 248-252
  13.    B. Kaczmarek, Elektroniczne doręczenia według niemieckiego cywilnego prawa procesowego, E-Biuletyn 1/2007, http://cbke.prawo.uni.wroc.pl/modules/Publikacje/e-Bulletin/2007_1/Elektroniczne_doreczenia.pdf
  14.    B. Kaczmarek [w:} E. Marszałkowska-Krześ (red.), Postępowanie cywilne – pytania i odpowiedzi, Warszawa/Beck 2007
  15.    B. Kaczmarek, Europejski Tytuł Egzekucyjny-przewrót kopernikański w procesie cywilnym? Edukacja Prawnicza 2006 nr 11 s. 3-8
  16.    B. Kaczmarek, Dokument elektroniczny w świetle przepisów o dowodach w postępowaniu cywilnym, Prawo Mediów Elektronicznych dodatek do Monitora Prawniczego nr 16/2006 s. 39-43
  17.    B. Kaczmarek, Prawa dziecka nienarodzonego i ich ochrona w Polsce, Przegląd Prawa i Administracji 2005 LXIX s. 125-138


 • Prace pokonferencyjne:

  1.    B. Kaczmarek-Templin, Nielegalnie zdobyte, legalnie wykorzystane? Dowodowe problemy z dokumentami elektronicznymi, materiały pokonferencyjne z okazji X-lecia CBKE, Wrocław 2012
  2.    B. Kaczmarek, Dokument elektroniczny dowodem w procesie cywilnym, Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej (J. Gołaczyński (red.)), Warszawa 2010, materiały pokonferencyjne
  3.    B. Kaczmarek, Dokument elektroniczny w postępowaniu dowodowym przed sądem cywilnym i przed sądem administracyjnym, Studia kupieckie. Zarządzanie. Marketing. Finanse, Łódź 2009, s. 147-159 (referat przedstawiony na zjeździe doktorantów w Gorzowie Wielkopolskim, 2009)


 • Prace popularno-naukowe.

  1.    B. Kaczmarek-Templin, D. Szostek, Faktura w formie elektronicznej stanowi dowód w sądzie, Rzeczpospolita, s. C7 z dnia 10.01.2013r.
  2.    B. Kaczmarek-Templin, E-dokument w KPC – przegląd obowiązujących przepisów, Na Wokandzie 2011, nr 2, s. 33-35
  3.    B. Kaczmarek-Templin, S. Kotecka, Elektroniczny dostęp do rejestrów sądowych – postulaty de lege ferenda, Na Wokandzie 2011, nr 2, s. 45-49
  4.    B. Kaczmarek-Templin, Bariery dla obywateli w procedurze cywilnej wpływające na negatywny odbiór wymiaru sprawiedliwości, Na Wokandzie 2011, nr 5, s. 62-64