Strona główna | Zespół Politologii i Komunikacji Społecznej | dr Jerzy Kordas
 


 
dr Jerzy Kordas

 

 • Członek Zespołu Politologii i Komunikacji Społecznej Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr
 • AdiunktO sobie:


Absolwent politologii oraz historii na Uniwersytecie Wrocławskim (UWr.). Doktorat z historii na UWr. Od 2000 r. adiunkt w Studium Nauk Humanistycznych (SNH) Politechniki Wrocławskiej (PWr.). Ma na koncie ok. 70 publikacji i książek i oraz ok. 20 konferencji naukowych. Członek kolegiów redakcyjnych kilku książek (zbiorowych prac naukowych). Zajmuje się europeistyką, politologią, historią najnowszą Polski i Europy, problemem niemieckim, konfliktami społecznymi. Dydaktyka związana jest z tymi dziedzinami.    Wprowadzał od 1997 r. na PWr. programy autorskie z przedmiotów europeistycznych i z polityki zagranicznej Polski, które wykłada: 1/ Europejskie procesy integracyjne;
2/ Polska we współczesnej Europie. Otrzymywał nagrody naukowo-dydaktyczne na PWr.
Współpracował z różnymi ośrodkami naukowymi w kraju: Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk Społecznych – politologia); Uniwersytet Warszawski (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych); Instytut Studiów Politycznych PAN, Stowarzyszenie „Archiwum Solidarności” i Ośrodek KARTA (jest członkiem), realizował projekty badawcze Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) i Ośrodka Badań Historycznych Europejskiego Centrum Solidarności (ECS) w Gdańsku, gdzie publikuje.

 

Aktualne badania i udział w projektach:

 • Opór wobec władzy i jej represje w stanie wojennym w kraju i na Dolnym Śląsku (13 XII 1981-22 VII 1983) – projekt IPN;
 • Solidarność w Polsce lat 1980-1981 – projekt ECS
 • Obecnie przygotowuje habilitację o stanie wojennym na Dolnym Śląsku – badania własne.

 

Dydaktyka:

 

 • Polska we współczesnej Europie;
 • Europejskie procesy integracyjne;
 • Socjologia organizacji i kierowania


Działalność organizacyjna:


 • Koordynacja spotkań pracowników SNH w Radio Luz;
 • Od 2002 r. dr Kordas zaproszony (jako jedyny wykładowca z PWr.) do nowatorskiego w Polsce projektu Europejski Bank Kadr Dolnego Śląska, przygotowywał uczestników
  do pracy w strukturach europejskich (zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i rządowy Urząd Komitetu Integracji Europejskiej).
 • Poza PWr. dr J. Kordas prowadził prelekcje i szkolenia związane z wykładami na uczelni. Były to kursy dla Akademii Skutecznego Biznesu (techniki negocjacji i zarządzania),
  w Akademickim Instytucie Naukowym (przygotowujących na studia uniwersyteckie), prelekcje dla lokalnych rozgłośni radiowych na temat integracji europejskiej.


Wybrane publikacje naukowe:

   

1. Jerzy Kordas: Sprawa ewentualnej interwencji wojsk Układu Warszawskiego w latach 1980-1981, [w:] Państwo – bezpieczeństwo – sąsiedzi, Wrocław 1998, s. 95-134, Wyższa Szkoła Oficerska (WSO).
2. Jerzy Kordas: Polska a integracja europejska. Szanse i zagrożenia, [w:] Problemy społeczno-ekonomiczne w procesie integracji europejskiej, red. nauk. J. Kordas, A. Kudłaszyk, S. Balicki, Wrocław 1998, s. 29-46.
3. Jerzy Kordas: Strajki i inne akcje protestacyjne na Dolnym Śląsku – od Marca`68 do lata 1980 roku, [w:] Polska XX wieku – przemiany polityczne, społeczne i ekonomiczne, cz. 1, pod red. J. Kordasa, A. Kudłaszyka, Cz. Lewandowskiego, Wrocław 1999, s. 177-201.
4. Jerzy Kordas, Andrzej Kudłaszyk: Ewolucja systemu politycznego w Polsce w pierwszej fazie transformacji (1989-1991), [w:] Polska XX wieku – przemiany polityczne, społeczne i ekonomiczne, cz. 1, pod red. J. Kordasa, A. Kudłaszyka, Cz. Lewandowskiego, Wrocław 1999, s. 234-249.
5. Jerzy Kordas: Wydarzenia polityczne na terenie Dolnego Śląska w 1981 r. a problem tzw. internacjonalistycznej pomocy, [w:] Z politologiczno-historycznych badań nad najnowszymi dziejami Dolnego Śląska po II wojnie światowej, pod red. Czesława Lewandowskiego i Barbary Rogowskiej, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2205 – Politologia, Wrocław 2000, s. 33-55.
6. Jerzy Kordas, Andrzej Kudłaszyk: Niemcy w świetle prasy dolnośląskiej w latach 1945-1947, [w:] Z politologiczno-historycznych badań nad najnowszymi dziejami Dolnego Śląska po II wojnie światowej, pod red. Czesława Lewandowskiego i Barbary Rogowskiej, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2205 – Politologia, Wrocław 2000, s. 57-66.
7. Jerzy Kordas: Strajki na Dolnym Śląsku w 1976 roku, [w:] Z badań nad oporem społecznym w Europie Środkowej w latach 1947-1955, zbiór materiałów pod red. Łukasza Kamińskiego i Andrzeja Małkiewicza, Studia i materiały z dziejów opozycji i oporu społecznego, t. IV, Wrocław 2000 (Uniwersytet Wrocł. – Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych).
8. Jerzy Kordas: Sfera motywacyjna i organizacyjna strajków lata 1980 roku w Polsce, pod red. nauk. Teresy Grabińskiej i Mirosława Zabierowskiego, Quastiones Vol. 1, Wrocław 2002, s. 45-56 (Wyd. PWr.).
9. Jerzy Kordas: Stosunki Polski ze ZSRR i obszarem postsowieckim w pierwszych latach transformacji systemowej, [w:] Gospodarka – polityka – ludzie, Zeszyty Naukowe nr 11, Wrocław 2002, s. 121-138, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu.
10. Jerzy Kordas, Andrzej Kudłaszyk: Polski „pomost” do Unii Europejskiej. Stosunki Polska-RFN w pierwszych latach transformacji po 1989 roku, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych (WSOWLąd.), Wrocław 2003, R. 35 nr 2, s. 139-147.
11. Jerzy Kordas, Andrzej Kudłaszyk: Turcja w Unii Europejskiej? Zeszyty Naukowe WSOWLąd., Wrocław 2003, R. 35 nr 3, s. 120-129.
12. Jerzy Kordas, Solidarny opór wobec władzy – strajki w województwie jeleniogórskim w 1981 roku, Rocznik Jeleniogórski 2005, t. 37, s. 39-70.
13. Jerzy Kordas: Gdy Niemcy pisano małą literą. Niemcy w powojennej Polsce w świetle prasy dolnośląskiej z lat 1945-1947.  [w:] Integracja społeczno-narodowa Ziem Zachodnich. Wybrane problemy. Pod red. M. Niecia. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2006. s. 43-58
14. Jerzy Kordas: Aktywność środowisk Politechniki i Uniwersytetu we Wrocławiu w dążeniach do wolności i demokracji w Polsce w latach 1977-1981.  [w:] Odpowiedzialność społeczna uczelni wyższej. Red. nauk. Wojciech Horyń, Ryszard Jasiński Wrocław : WSOWLąd., 2007. s. 183-216
15. Jerzy Kordas: "Wątki antyradzieckie" na Dolnym Śląsku w latach 1980-1981. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. 2007, R. 62, nr 3, s. 315-348.
16. Jerzy Kordas, Andrzej Kudłaszyk: Logistyka handlu zagranicznego Polski w pierwszych latach transformacji (1989-1995). [w:] Logistyka i Transport. 2009, nr 1, s. 47-64.
17.Jerzy Kordas: Opór wobec władzy w stanie wojennym we Wrocławiu, [w:] Wokół „mniejszego zła”. Stan wojenny w Polsce, pod red. P. Piotrowskiego, Wrocław 2010 (IPN), s. 205-231.
18. Jerzy Kordas: Formy oporu społecznego w stanie wojennym na przykładzie województwa legnickiego, [w:] Wokół „mniejszego zła”. Stan wojenny w Polsce, pod red. P. Piotrowskiego, Wrocław 2010 (IPN), s. 239-270.
19. Jerzy Kordas: Piłsudczycy w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu – „Grupa Charukiewicza”, [w:] Czas przełomu. Solidarność 1980-1981, pod red. Wojciecha Polaka, Przemysława Ruchlewskiego, Violetty Kmiecik, Jakuba Kufla, Gdańsk 2010 (Europejskie Centrum Solidarności), s. 629-657, 951-953.
20. Jerzy Kordas: Opór społeczny i opozycja w Polsce lat 1980-1989. Pojęcie-temat-metodologia. [w:] W kręgu polityki, red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki, Ryszard Kessler, Zielona Góra 2010 (Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych), s. 195-205.
21. Jerzy Kordas, Andrzej Kudłaszyk: Polska miedzy ZSRR (Rosją) a RFN (Niemcami) w pierwszej fazie transformacji (1989-1992). Wybrane zagadnienia. [w:] Zeszyty Naukowe WSOWLąd., Wrocław 2011, R. XLIII, nr 2 (160), s. 119-137.

Książki:

 

1. Jerzy Kordas, Andrzej Kudłaszyk: Sierpień`80 na Dolnym Śląsku (przebieg i analiza konfliktu społecznego w 1980 roku), Wrocław 1997, monografia, s. 201 (Wyd. Monada).

2. Jerzy Kordas: Wydarzenia 31 sierpnia 1982 r. na Dolnym Śląsku. Geneza, przebieg, skutki, Wrocław 2010, monografia, s. 219, Wyd. PWr., www.dbc.wroc.pl


 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty