Strona główna | Zespół Politologii i Komunikacji Społecznej | dr Renata Kopczyk
 


 
dr Renata Kopczyk

 

 • Członek Zespołu Politologii i Komunikacji Społecznej Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr
 • AdiunktO sobie:


Renata Kopczyk - doktor nauk prawnych, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.  W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się problematyką funkcjonowania sportu w prawie międzynarodowym i europejskim. Brała udział w licznych stażach, projektach badawczych i konferencjach międzynarodowych poświęconych zagadnieniom prawa sportowego. Jest autorką kilkunastu publikacji związanych z prawem sportowym w Unii Europejskiej. Członek kilku organizacji i stowarzyszeń międzynarodowych o charakterze naukowym. Członek zarządu i komisji prawnej Zarządu Głównego AZS oraz ekspert krajowy w programie badawczym Instytutu ASSER-a  „Badanie dotyczące praw organizatorów sportowych w UE”.

 

Aktualne badania i udział w projektach:

 • Grant Badawczy Narodowego Centrum Nauki  - Konwencja Antydopingowa Rady Europy oraz Światowy Kodeks Antydopingowy w systemie prawa Unii Europejskiej
 • Granta badawczy Komisji Europejskiej realizowany w Instytucie im. Tobiasz Assera w Hadze oraz Instytucie Prawa Informacyjnego (Uniwersytet Amsterdamski) - Badanie dotyczące praw organizatorów sportowych w UE – ekspert krajowy.

 

Dydaktyka:

 

 • Prawo własności intelektualnej,
 • Socjologia organizacji,
 • Etyka inżynierska

         

Wybrane publikacje naukowe:

   

 • Kopczyk R., Sport in the EU Lisbon Treaty [w:] Sport Law: 15th IASL Congress Proceedings, J. Foks (red.), Warszawa 2010, s. 73-79; (opublikowany w języku angielskim).
 • Kopczyk R., Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wykładni prawa sportowego [w:] A. Garnuszek, P. Sosnowski (red.), Rola Trybunałów i Doktryny w Prawie Międzynarodowym. Role of Tribunals and Doctrine in International Law, Wydawca: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego., Warszawa 2011, s. 273-293;
 • Kopczyk R., Doping a ochrona praw człowieka w sporcie na podstawie przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka, Tom I. Efektywność mechanizmów ochrony praw człowieka Rady Europy, Unii Europejskie i OBWE, red. nauk. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 251-271;
 • Kopczyk R., Roczek A., Wychowanie fizyczne w szkołach wyższych – regulacje w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej [w:] E. Zadarko, Z. Barabasz (red.) Akademicka Kultura Fizyczna na przełomie Stuleci, Tom II, Krosno 2009, s. 355-366;
 • Kopczyk R., Legal problems of the Olympic Movement , The International Sports Law Journal (ISLJ) 2012/1-2, T.M.C. ASSER Instituut;
 • Kopczyk R., Współczesne problemy prawne ruchu olimpijskiego, Folia Iuridica Wratislaviensis R.I, Nr 1, Wrocław 2012, s. 231 – 243.;
 • Kopczyk R., Prawo sportowca do wizerunku, Acta Erasmiana III, Wrocław 2012, s. 59-74.
 • Kopczyk R., Prawo do rzetelnego procesu w postępowaniu arbitrażowym w sprawach sportowych na gruncie standardów Europejskiej Konwencji Praw człowieka, Przegląd Prawa Administracyjnego XC, Wroclaw 2012 s. 95 – 106
 • Kopczyk R., Athletes Right to Privacy – Poland (Chapter) [w:] Sports Image Rights in Europe, ASSER International Sports Law Series;
 • Kopczyk R., Bezpieczeństwo meczu piłki nożnej w prawie Unii Europejskiej [w:] System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej  – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne,  socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Wolters Kluwer 2012 (praca przyjęta do druku);
 • Kopczyk R., Wpływ standardów unijnych na funkcjonowanie sportu, Wydawnictwo Adam Marszałek, wydawnictwo sejmowe, tom 2, Warszawa 2013.
 • Kopczyk R., Zakaz dyskryminacji w sporcie w prawie Unii Europejskiej, Wolters Kluwer 2013, 200 stron.