Strona główna | Zespół Antropologii Filozoficznej i Etyki | dr Rafał Szopa
 


Zdjęcie przedsyawia dr. Rafała Szopę. 
dr Rafał Szopa

   

 • Członek Zespołu Antropologii Filozoficznej i Etyki Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr
 • Asystent

 
Wykształcenie:

 

 • 2011 – 2016, studia doktoranckie w Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej
 • 2011 – 2015, studia doktoranckie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, specjalność: filozofia chrześcijańska
 • 2013, licencjat rzymski z teologii w zakresie filozofii chrześcijańskiej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu
 • 2011 – 2012, podyplomowe studia kwalifikacyjne filozoficzno-etyczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu
 • 2007 – 2011, studia magisterskie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu  teologii, specjalność: filozofia


Aktualne badania

Aktualne badania dotyczą możliwości zastosowania teorii partycypacji bytu do rozwiązywania problemów filozoficznych.

 

Dydaktyka:

 

 • 2011 – 2015, prowadzenie zajęć w formie wykładów na Politechnice Wrocławskiej z „Etyki”, „Filozofii” i „Wstępu do filozofii”
 • Od roku akademickiego 2012/2013 prowadzenie zajęć w formie ćwiczeń z „Logiki formalnej” oraz wykładu z „Metodologii filozofii” dla studentów filozofii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
 • 2014 – 2015, cykl wykładów w Diecezjalnym Centrum Edukacyjnym Diecezji Legnickiej w ramach „Studium kultury życia wg św. Hildegardy”
 • Wykłady z filozofii Boga na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Diecezji Legnickiej od roku akademickiego 2011/2012
 • 2016 – dzisiaj, prowadzenie zajęć z przedmiotów humanistycznych dla studentów Politechniki Wrocławskiej

 

Udział w projektach:

 

 • „Młoda kadra 2015 Plus. Wzbogacenie oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej w zakresie ogólnouczelnianych przedmiotów wybieralnych oraz wdrożenie nowych interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich” realizowanym przez Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej

 

Udział w konferencjach: 

 

 • 27.09.2013, Gdańsk, Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii i Dziennikarstwa, Zakład Filozofii Współczesnej; tytuł: Czy fenomenologia jest filozofią przedmiotu? Przypadek J. C. Martius; tytuł konferencji: „Jedna czy wiele fenomenologii? Fenomenologia w filozofii współczesnej”
 • 20.09.2014, Legnica, Polskie Centrum Św. Hildegardy, tytuł: Matematyka Hildegardowego równania; tytuł kongresu: „Zdrowy człowiek twórcą społecznego viriditas”
 • 14.11.2014, Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny, tytuł: Tomistyczna teoria partycypacji jako teoria wszystkiego; tytuł konferencji: „Św. Tomasz i św. Bonawentura. Dziedzictwo – aktualność – inspiracje”
 • 21.04.2015, Toruń, Wydział Teologiczny UMK, tytuł: Biblijne tło quinque viae. Autorytet Pisma Świętego w Tomaszowych dowodach kosmologicznych; tytuł konferencji: „Ku tomizmowi biblijnemu. Egzegeza biblijna św. Tomasza z Akwinu i jej współczesne znaczenie”
 • 26.09.2015, Legnica, Antropologia Hildegardowa, międzynarodowy kongres św. Hildegardy: Viriditas – kultura szczęśliwego życia


Popularyzacja nauki: 

 

 • 24-09-2012, Wrocław: Dolnośląski Festiwal Nauki, Politechnika Wrocławska; tytuł: Zasady antropiczne a istnienie Boga – spór o poznawalność Wszechświata.
 • 23.09.2013, Wrocław: Dolnośląski Festiwal Nauki, Politechnika Wrocławska; tytuł: Monogenizm czy poligenizm – spór o pochodzenie człowieka w świetle nauk przyrodniczych i nauki Kościoła.
 • 24.09.2013, Wrocław: Dolnośląski Festiwal Nauki, Papieski Wydział Teologiczny; tytuł: Jak filozofia pomaga zrozumieć Tajemnicę Eucharystii?
 • 29.11.2013, Kalisz, Szkolne Spotkania z Nauką „Copernicus Science”, tytuł: Czy można udowodnić istnienie Boga?, impreza naukowa dla uczniów.
 • 19.09.2014, Wrocław: Dolnośląski Festiwal Nauki, Papieski Wydział Teologiczny; tytuł: Czy można udowodnić istnienie życia po śmierci?
 • 22.09.2014, Wrocław: Dolnośląski Festiwal Nauki, Politechnika Wrocławska; tytuł: Czy można udowodnić istnienie życia po śmierci?
 • 23.09.2014, Wrocław: Dolnośląski Festiwal Nauki, Politechnika Wrocławska; tytuł: Czy naukowiec może być wierzący?
 • 22.09.2015, Wrocław: Dolnośląski Festiwal Nauki, Papieski Wydział Teologiczny; tytuł: Czy wszystkie religie są prawdziwe?
 • 22.09.2015, Wrocław: Dolnośląski Festiwal Nauki, Politechnika Wrocławska; tytuł: Teoria partycypacji bytu jako teoria wszystkiego.
 • 19.09.2016, Wrocław: Dolnośląski Festiwal Nauki, Politechnika Wrocławska; tytuł: Pluralizm religijny w cywilizacji Zachodu: szansa czy zagrożenie?

 

Nagrody i wyróżnienia: 

 

 • Stypendium Rektora Politechniki Wrocławskiej w latach 2011 – 2015
 • Stypendium projakościowe na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu w latach 2012 – 2014
 • Dyplom Rektora Politechniki Wrocławskiej „za wyróżniający wkład w organizację oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży w ramach XV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Politechnice Wrocławskiej w dniach 21-26 września 2012 roku”
 • Dyplom Rektora Politechniki Wrocławskiej „za wyróżniający wkład w organizację oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży w ramach XVI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Politechnice Wrocławskiej w dniach 20-25 września 2013 roku”
 • Dyplom Rektora Politechniki Wrocławskiej „za wyróżniający wkład w organizację oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży w ramach XVIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Politechnice Wrocławskiej w dniach 18-23 września 2015 roku”


Działalność organizacyjna:

 

 • 20.09.2014, Legnica, Polskie Centrum Św. Hildegardy, kongres pt.: „Zdrowy człowiek twórcą społecznego viriditas” – współorganizacja
 • 07-10.10.2015, Wrocław, „Edyta Stein 2015. Godność człowieka”, międzynarodowa konferencja – członkostwo w komitecie organizacyjnym w funkcji sekretarza
 • 13-15.10.2016, Wrocław, „Edyta Stein 2016. Europa i jej tożsamość”, międzynarodowa konferencja – członkostwo w komitecie organizacyjnym w funkcji sekretarza
 • Opracowanie sylabusów zajęć dydaktycznych na kierunku „Filozofia” prowadzonym przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu: „Teoria poznania” (cz. I i II), „Ogólna metodologia nauk”, „Konserwatorium epistemologiczne”, „Logika formalna” (ćwiczenia)
     

Wybrane publikacje:

 

Artykuły

 • R. Szopa, Teoriopoznawcze modele nabywania wiedzy na przykładzie pojęć: natywizm, a priori, a posteriori, „Perspectiva – Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” nr 2/17(2010), ss. 219-231;
 • R. Szopa, Czy istnieje ateizm filozoficzny?, „Perspectiva – Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” nr 1/22(2013), ss. 160-174;
 • Ł. Płociniczak, R. Szopa, Metafizyczna interpretacja pojęcia „zbioru pustego” w świetle dowodów na istnienie Boga, „Perspectiva – Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” nr 2/23(2013), ss. 145-158;
 • R. Szopa, Zasady antropiczne a istnienie Boga – spór o inteligibilność Wszechświata, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” nr 2/22(2013), ss. 247-264.
 • R. Szopa, Problem wiedzy a priori w świetle teorii partycypacji bytu, „Kwartalnik Filozoficzny” z. 2(2014), ss. 63-90.
 • R. Szopa, Matematyka Hildegardowgo równania, „Hildegarda” nr 1(2015), ss. 38-44.
 • R. Szopa, Cudowna medycyna św. Hildegardy, „Hildegarda” nr 2(2015), ss. 32-35.
 • R. Szopa, Antropologia św. Hildegardy, „Hildegarda” nr 3/4(2015), ss. 58-61.
 • R. Szopa, Tomistyczna teoria partycypacji bytu jako teoria wszystkiego, w: Św. Tomasz z Akwinu i św. Bonawentura z Bagnoregio – dziedzictwo. Aktualność. Inspiracje, Wydawnictwo TUM, ISBN: 978-83-63642-33-4 (aktualnie w druku).

 

Recenzje i sprawozdania

 • M. Sikora (red.), Realizm wobec wyzwań antyrealizmu. Multidyscyplinarny przegląd stanowisk, Wrocław 2011, ss. 249 – „Perspectiva – Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” nr 1/20(2012);
 • J. Machnacz, M. Małek, K. Serafin, Wokół myśli Edyty Stein św. Teresy Benedykty od Krzyża. Szkice filozoficzne, Kraków 2012, ss. 164 – „Perspectiva – Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” nr 2/23(2013); 
 • T. Stępień, Europa wobec cywilizacji. Antona Hilckmana porównawcza nauka o cywilizacjach: Zasady – Metoda – Zastosowanie, Toruń 2013, ss. 361 – „Wrocławski Przegląd Teologiczny” nr 2/22(2013);
 • Sprawozdanie z sesji naukowej „Quo vadis kulturo?”, Legnica 14.06.2013 – Perspectiva – Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” nr 1/22(2013).
 • P. L. Gavrilyuk, S. Coakley (red.), Duchowe zmysły. Percepcja Boga w zachodnim chrześcijaństwie, przeł. Aleksander Gomola, Kraków 2014, ss. 390 – „Perspectiva – Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” nr 2/28(2016).
 • A. N. Williams, Boski zmysł. Intelekt w teologii patrystycznej, przeł. Wiesław Dawidowski OSA, Kraków 2014, ss. 312 – „Perspectiva – Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” nr 2/28(2016).
 • J. Werbick, Wprowadzenie do epistemologii teologicznej, przeł. Grzegorz Rawski, Kraków 2014, ss. 396 – „Perspectiva – Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” nr 2/28(2016).

 

Dorobek redaktorski

 • Redakcja książki: A. Walkowska, Dziś przemawia mocniej. Problem aktualizacji Kościła w świetle teodycealnej, antropologicznej i eklezjologicznej myśli św. Hildegardy z Bingen, Legnica 2015.
 • Redakcja kwartalnika „Hildegarda” w 2016 r., od nr 1(5).


 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty