Strona główna | Zespół Antropologii Filozoficznej i Etyki | dr Krzysztof Serafin
 dr Krzysztof Serafin

 

 • Członek Zespołu Antropologii Filozoficznej i Etyki Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr
 • Członek Rady Naukowej Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWrDydaktyka:

 

 • Filozofia
 • Etyka inżynierska
 • Filozofia techniki i estetyka nowych technologii
 • Współprowadzenie seminarium naukowego z filozofii w Instytucie Filozofii Chrześcijańskiej PWT, pod kierunkiem Ks. prof. dra hab. Jerzego Machnacza

 

Działalność organizacyjna:

 

 • Uczestnictwo w Kolegium Wydawniczym Prac Naukowych Studium Nauk Humanistycznych: Człowiek – Myśl – Rzeczywistość (w serii wydano dotychczas 4 prace zbiorowe i 3 monografie).
 • Uczestnik Szkolenia: Przygotowanie materiałów i prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem ICT
 • Współorganizowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pt. Wiedza-Technologia-Przyszłość (Politechnika Wrocławska, Wrocław, 16.11.2010); moderowanie modułu konferencyjnego pt. Wokół filozofii techniki.
 • Współorganizowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pt. Myśl Edyty Stein. dziedzictwo – aktualność – inspiracje (Politechnika Wrocławska, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław, 18-19. 10 2011 r.)

 

Udział w projektach:


 • Uczestnictwo w Projekcie „Młoda kadra 2015plus” realizowanym przez Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej w ramach programu UE Kapitał Ludzki (Nr POKL 04.01.01-00-011/10-00) w okresie 10.2010-09.2015 poprzez przygotowanie  i prowadzenie kursów e-learningowych; „Etyka inżynierska”, „Filozofia techniki i estetyka nowych technologii”.

 

Nagrody i wyróżnienia:


 • Nagroda JM Rektora Politechniki Wrocławskiej w uznaniu wyróżniającego wkładu w działalność Uczelni w 2009 r.
 • Nagroda JM Rektora Politechniki Wrocławskiej w uznaniu wyróżniającego wkładu w działalność Uczelni w 2010 r.
 • Nagroda JM Rektora Politechniki Wrocławskiej w uznaniu wyróżniającego wkładu w działalność Uczelni w 2011 r.
 • Dyplom JM Rektora Politechniki Wrocławskiej za wyróżniający wkład w organizację oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży w ramach XIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Politechnice Wrocławskiej w dniach 17-23 września 2010 roku.

 

 Wystąpienia konferencyjne i propedeutyczne:

 

 • IV Międzyuczelniane Seminarium Naukowe z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki”, Kraków, 01.06.2010 r., organizator: Wydział Filozoficzny Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Temat referatu: Filozofia Tischnera - między egologią a dialogiką.
 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów, Kraków, 19-20.05.2011 r., organizator: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Temat referatu: Dekonstrukcja podmiotu odpowiedzialności w mediach elektronicznych.
 • Konferencja naukowa: Indywiduum w perspektywie ontologicznej, epistemologicznej i aksjologicznej, Gdańsk, 18-19.05.2012 r., organizator: Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego; Tytuł referatu: Aksjologiczna tożsamość podmiotu.
 • XI Dolnośląski Festiwal Nauki, Politechnika Wrocławska, 23.09.2008 r., Tytuł referatu: Czy etyczne życie daje szczęście?
 • XII Dolnośląski Festiwal Nauki, Politechnika Wrocławska, 22.09.2009 r., Tytuł referatu: Cierpienie – skandal, czy sens?
 • XIII Dolnośląski Festiwal Nauki, Politechnika Wrocławska, 31.09.2010 r., Tytuł referatu:  Problematyka zła we współczesnej refleksji filozoficznej.
 • XIV Dolnośląski Festiwal Nauki, Politechnika Wrocławska, 19.09.2011 r., Tytuł referatu: Tożsamość człowieka.

 

Wybrane publikacje naukowe:

 

 • artykuły i monografie:
 •  

1. Doświadczenie i urzeczywistnienie wartości w ujęciu Józefa Tischnera. Studium z antropologii filozoficznej, Wrocław 2010.
2. Antropologiczny aspekt kontrowersji wokół idealizmu transcendentalnego Edmunda Husserla: Roman Ingarden, Józef Tischner, Perspectiva 2011, nr 1.
3. Problem ontycznego statusu wartości w filozofii Romana Ingardena – pomiędzy aksjologicznym idealizmem a realizmem, [w:] M. Sikora [red.] Wyzwania realizmu wobec antyrealizmu, Wrocław 2011.
4. Doświadczenie aksjologiczne w filozoficznym ujęciu Józefa Tischnera [w:] P. Duchliński [red.], Oblicza doświadczenia aksjologicznego, Kraków 2011.
5. Wpływ Husserlowskiej koncepcji Ja transcenentalnego na filozoficzną twórczość J. Tischnera [w:] P. Duchliński [red.], Dziedzictwo aksjologii fenomenologicznej, Kraków 2011.
6. Problem odpowiedzialności zawodowej w kontekście filozofii techniki [w:] J. Machnacz, M. Małek, K. Serafin [red.], Człowiek wobec wyzwań rozwoju technologicznego, Wrocław 2011.
7. „Dekonstrukcja” podmiotu odpowiedzialności w wirtualności mediów elektronicznych, [w:] A. Baczyński, M. Drożdż [red.], Odpowiedzialność w mediach – od przypadku do celu, Tarnów 2012.
8. Problem doświadczenia drugiego podmiotu w świetle wczesnej fenomenologii Edyty Stein i dialogiki Józefa Tischnera, [w:] J. Machnacz, M. Małek, K. Serafin [red.], Wokół myśli Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża. Szkice filozoficzne, Kraków 2012.
9. Aksjologiczna tożsamość podmiotu w filozofii Józefa Tischnera, [w:] P. Duchliński [red.], W kręgu inspiracji personalizmu etycznego. Ślipko – Tischner – Styczeń, Kraków 2012.
10. Antropologiczne podstawy estetyki w twórczości Marii Gołaszewskiej, (Antropological foundations of esthetics in the work of Maria Gołaszewska) „Dyskurs”, Zeszyty Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu 2013/2014. [w druku]

 

 • recenzje i sprawozdania:

 

11. Józef Tischner, Studia z filozofii świadomości. Dzieła zebrane, Kraków 2006, ss. 461, Perspectiva 2007, nr 1;
12. Jaromir Brejdak, Odcienie obecności. Próba analizy fenomenu, Kraków 2007, ss. 261, Perspectiva 2007, nr 2;
13. M. Sikora, Problem reprezentacji poznawczej w nowożytnej i współczesnej refleksji filozoficznej, Poznań 2007, ss. 254, Perspectiva 2008, nr 1;
14. S. Kierkegaard, Modlitwy. Nowa interpretacja jego życia i myśli, oprac. P. D. LeFevre, tłum. J. A. Prokopski, Kęty 2007, ss. 222; Perspectiva 2008, nr 1;
15. Nicholas White, Filozofia szczęścia. Od Platona do Skinnera, Kraków 2008
16. Mateusz Nieć, Rozważania o pojęciu polityki w kręgu kultury attyckiej. Studium z historii polityki i myśli politycznej, Kraków – Wrocław 2006, ss. 268, Perspectiva 2008, nr 2.
17. Józef Tischner, Etyka a historia. Wykłady. Dzieła zebrane, Kraków 2008, ss. 562; Perspectiva 2009, nr 2.
18. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wiedza-Technologia-Przyszłość (Wrocław, 16.11.2010), Perspectiva 2010, nr 2.
19. Jerzy Machnacz, Edyta Stein Św. Teresa Benedykta od Krzyża. Wprowadzenie w życie i twórczość, Wrocław 2010, ss. 138, Świdnickie Studia Teologiczne 2011, nr 2.
20. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej, pt. Husserl und Thomas von Aquin bei Edith Stein, (Ružomberok; Słowacja, 6 – 8 października 2011 r.), Perspectiva 2011, nr 1.

 

 • współredakcja i wprowadzenie do książek:

 

        1. Człowiek wobec wyzwań rozwoju technologicznego, Wrocław 2011, red. wraz z: J. Machnacz, M. Małek.

        2. Wokół myśli Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża. Szkice filozoficzne, Kraków 2012, red. wraz z: J. Machnacz, M. Małek.

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty